Wrocław, dnia 08.12.2017r.

OGŁOSZENIE O przetargu NA:

Wykonanie instalacji odgromowej w Kościele p.w. Bożego Ciała we Wrocławiu”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała

ul. Bożego Ciała 1

50-051 Wrocław

tel. +48 71 343 67 39

Adres do korespondencji:

 j.w.

 Adres strony internetowej na której udostępniane jest ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami, w tym dokumentacja projektowa: www.bozecialo.wroclaw.pl

 Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej instalacji odgromowej kościoła na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i wydanego na jego podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi pomiarami, dokumentującymi prawidłowe działanie instalacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt budowlany.

Zamawiający dysponuje pozwoleniem konserwatorskim.

Wszystkie urządzenia/ materiały wymienione w projekcie budowlanym, o którym mowa powyżej, mogą być zastąpione przez inne równoważne (posiadające te same parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne co urządzenia/materiały określone przez Zamawiającego), lecz nie gorsze. Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Gwarancja:

Wykonawca winien udzielić co najmniej 60– miesięcznej gwarancji na wykonane prace, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje krótszy okres gwarancji zostanie uznana za nieważną i podlegać będzie odrzuceniu.

 1. Termin wykonania zamówienia

Prace stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2018.

UWAGA!

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku nie przyznania mu środków pochodzących z dotacji, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania części zamówienia w przypadku gdy środki pochodzące z dotacji, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane w pełnej, wnioskowanej wysokości. Tym samym Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z realizacji części przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji dokładny, proporcjonalnie zmniejszony zakres prac objęty realizacją, ustalony zostanie na bieżąco z Wykonawcą w oparciu o ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia; dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; w stosunku do których nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca:

1) posiadał doświadczenie w wykonaniu w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu lub remoncie instalacji odgromowej, w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, o wartości wykonanych robót co najmniej 50 000,00 zł(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty „Wykaz wykonanych prac” (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), wraz z dokumentami (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzającymi, że prace wymienione w „Wykazie” zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

2) dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.:

 1. osobą, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy i spełnia następujące warunki:

  • posiada co najmniej 10 letni staż pracy w budownictwie, w tym co najmniej 5 letni staż pracy jako kierownik budowy,

  • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

  • posiada uprawnienia konserwatorskie do kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych zgodnie z treścią § 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. nr 165 z dnia 11.08.2011 r., poz 987)

  • przynależy do właściwej izby inżynierów budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

 2. osobą, która będzie pełnić obowiązki kierownika robót
  i spełnia następujące warunki:

  • posiada co najmniej 5 letni staż pracy w budownictwie, w tym co najmniej 2 letni staż pracy jako kierownik robót w branży instalacji elktrycznych,

  • posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych,

  • przynależy do właściwej izby inżynierów budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

- „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia),

- uprawnienia budowlane kierownika budowy,

- uprawnienia konserwatorskie kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych poświadczone przez państwowe służby konserwatorskie (lub zaświadczenie wydane przez te służby),

- aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika budowy do właściwej izby inżynierów budownictwa

- uprawnienia budowlane kierownika robót- dotyczy kierownika robót elektrycznych

- aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika robót do właściwej izby inżynierów budownictwa

3)posiadał opłaconą polisę o wartości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczonyod odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

4) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium CENY - znaczenie: 100%.

Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

C - liczba punktów za cenę

Cn - najniższa cena ofertowa

Cb - cena badanej oferty

W - waga = 100

Przedmiotowej ocenie wg kryterium CENY, zostaną poddane wyłącznie ważne, tj. nie podlegające odrzuceniu oferty, złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

 

 1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

 2. Podana w „Formularzu ofertowym” cena jest ceną ryczałtową. Cenę stanowi suma wynagrodzenia za prace ujęte w przedmiarach robót.

 3. Wykonawca wykona oraz załączy do oferty kosztorys ofertowy uproszczony, sporządzony w oparciu o przedmiary robót stanowiące element dokumentacji projektowej, zawierający wycenę robót budowlanych. 

 4. Ceny jednostkowe robót oraz kwoty kosztorysu ofertowego podane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kosztorys ofertowy musi zawierać: informacje o zastosowanej stawce roboczogodziny, wysokości zastosowanych narzutów cenotwórczych [Kp, Kz, Z], tabelę elementów scalonych oraz zestawienia robocizny [R], materiałów[M] i sprzętu [S]. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i uwzględnić je w kosztorysie ofertowym.

 5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym ewentualne bonifikaty, zniżki, opusty, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

 6. Cenę oferty należy podać w złotych polskich netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT, jeśli się stosuje, i z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza).

 7. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy.

 8. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie uznana za nieważną i podlegać będzie odrzuceniu.

 1. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć na piśmie, osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych, na adres:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała

ul. Bożego Ciała 1

50-996 Wrocław

w zamkniętej kopercie z napisem:

Wykonanie instalacji odgromowej w Kościele p.w. Bożego Ciała we Wrocławiu”

w terminie do dnia 22.12.2017 do godz. 10.00.

Po upływie wyznaczonego terminu oferty nie będą przyjmowane i nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

 1. Termin związania ofertą

Oferty złożone w toku przetargu wiążą do czasu zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania przetargowego.

 1. Dodatkowe informacje

 1. W przypadku nie złożenia w terminie, o którym mowa w pkt 8. powyżej niniejszego ogłoszenia, żadnej ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie.

 1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony, jest forma pisemna lub droga elektroniczna – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego - na piśmie lub drogą elektroniczną - o wyjaśnienie treści ogłoszenia o przetargu, nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

 1. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którzy zgłosili pytania oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego (www.bozecialo.wroclaw.pl), na której zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu.

 1. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść ogłoszenia o przetargu. Każda wprowadzona zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu. Wykonawcy sporządzając ofertę zobowiązani są uwzględnić zmiany treści ogłoszenia wprowadzone przez Zamawiającego, a tym samym śledzić na bieżąco informacje dotyczące przedmiotowego przetargu publikowane na stronie internetowej Zamawiającego (www.bozecialo.wroclaw.pl).

 1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wraz z ofertą wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy bądź złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Niezłożenie przedmiotowych dokumentów lub pełnomocnictw w wyznaczonym terminie skutkować będzie uznaniem oferty za nieważną i jej odrzuceniem.

 1. Zamawiający wezwie Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6) powyżej. Niezłożenie przedmiotowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub złożenie wyjaśnień niepotwierdzających spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu, skutkować będzie uznaniem oferty za nieważną i jej odrzuceniem

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Zamawiający uzna za nieważną, podlegającą odrzuceniu ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o przetargu.

 1. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

 1. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, jak również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o przetargu niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

 1. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 1. Zamawiający uzna za nieważną i podlegającą odrzuceniu ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, oraz załączają do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

 1. Oferta sporządzona na piśmie, w języku polskim, wg wzoru „Formularza ofertowego” (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) winna zawierać:

 1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub firmę i adres Wykonawcy

 2. Datę sporządzenia oferty

 3. Wysokość oferowanego wynagrodzenia

 4. Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia określone w ogłoszeniu o przetargu, a wykazane w załączonym do ofertyWykazie wykonanych prac”; dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym; dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi warunki określone w ogłoszeniu o przetargu, wskazanymi w załączonym do oferty Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, tj.: - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wysokości co najmniej 100000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

- posiada środki finansowe / zdolność kredytową w wysokości minimum 100000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

 1. Oświadczenie Wykonawcy, iż na podstawie warunków zamówienia wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą oraz obowiązującymi przepisami prawa

 2. Oświadczenie Wykonawcy, iż przedmiot zamówienia wykona w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2018.

 3. Oświadczenie Wykonawcy, iż akceptuje warunki realizacji zamówienia określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu

 4. Oświadczenie Wykonawcy, iż zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi
  w ogłoszeniu o przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz w pełni je akceptuje

 5. Oświadczenie Wykonawcy, iż uważa się za związanego składaną ofertą do czasu podpisania - w wyniku prowadzonego przetargu – umowy, lub unieważnienia postępowania przetargowego

 6. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane przez niego wykonanie zamówienia nastąpi w sposób wskazany w ogłoszeniu o przetargu oraz w dokumentacji projektowej i Programie renowacji oszkleń okien, jak również z uwzględnieniem uwag Zamawiającego zgłaszanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia

 7. Oświadczenie Wykonawcy, iż nie wszczęto w stosunku do niego postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego

 8. Oświadczenie Wykonawcy o okresie gwarancji udzielonej na wykonane prace

 9. Oświadczenie Wykonawcy, iż przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię opłaconej polisy o wartości co najmniej 100000 zł, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczonyod odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 10. Oświadczenie Wykonawcy, iż zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu:

- unieważnienia przetargu w przypadku nieprzyznania Zamawiającemu środków pochodzących z dotacji, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia w przypadku gdy środki pochodzące z dotacji, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane w pełnej, wnioskowanej wysokości

 1. Czytelny, własnoręczny podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 1. Do oferty należy załączyć:

 1. wypełniony druk – „Wykaz wykonanych prac” (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace wymienione w „Wykazie” zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (np. referencje, protokoły odbioru)

 2. wypełniony druk – „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia)

 3. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię:

- uprawnień budowlanych kierownika budowy,

- uprawnień konserwatorskich kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych - poświadczonych przez państwowe służby konserwatorskie (lub zaświadczenie wydane przez te służby),

- aktualnego zaświadczenia o przynależności kierownika budowy do właściwej izby inżynierów budownictwa,

- uprawnień budowlanych kierownika robót

- aktualnego zaświadczenia o przynależności kierownika robót do właściwej izby inżynierów budownictwa

 1. kosztorys ofertowy w formie uproszczonej

 2. dokumenty dotyczące Wykonawcy, w zależności od charakteru prawnego Wykonawcy:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie
  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  lub aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - z ostatnich 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 • spółki prawa handlowego i inne osoby prawne - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - z ostatnich 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 • pełnomocnicy wyżej wskazanych osób – pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione

 1. Oferta wraz z wszystkimi oświadczeniami musi być podpisana przez Wykonawcę – zgodnie z zasadami reprezentacji, lub przez pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawcę.

 1. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

 1. Wszystkie dokumenty – za wyjątkiem pełnomocnictw – należy złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, lub przez pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawcę.

 1. Pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez mocodawcę.

 1. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian i uzupełnień w złożonych ofertach.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała

ul. Bożego Ciała 1

50-996 Wrocław

 1. w dniu 22.12.2017 o godz. 10.15, w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na otwarcie.

 1. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące ceny.

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi bez udziału Wykonawców.

 1. Oferty, które nie będą spełniały warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu zostaną uznane za nieważne i podlegać będą odrzuceniu, co oznacza, że nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. W szczególności oferty niekompletne, tj. nie zawierające wszystkich wymaganych w ogłoszeniu o przetargu dokumentów/ oświadczeń/pełnomocnictw (jeśli dotyczy), w tym dokumentów/ oświadczeń/pełnomocnictw (jeśli dotyczy) nie złożonych (nie uzupełnionych) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lub zawierające dokumenty/ oświadczenia nie potwierdzające spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu, zostaną uznane za nieważne i podlegać będą odrzuceniu.

 1. Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zwierających wyłącznie nowe ceny.

 1. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie, Zamawiający unieważnia (zamyka) przetarg bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

 1. W przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczać wysokość środków jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przetarg zostanie unieważniony (zamknięty).

 1. O wynikach przetargu, tj. o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu (zamknięciu) przetargu, Wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną. Informacja o wynikach przetargu zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.bozecialo.wroclaw.pl).

 1. Wykonawca, który wygrał przetarg, winien podpisać umowę w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu Zamawiającego.

 1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu opłaconej polisy o wartości co najmniej 100000 zł, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy przedmiotowego dokumentu Zamawiający potraktuje to jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert i zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył tę ofertę.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu w każdym czasie.

Niniejsze postępowanie przetargowe nie jest postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Ks. Proboszcz Marek Biały

Załączniki do pobrania:

ProjektZinstalacjiodgromowej_opis.pdf

Ogłoszenie o Przetargu Instalacja Odgromowa Formularz Ofertowy

Rys.ZnrZ2_rzut_dachu.pdf

Rys.ZnrZ3_elewacjaZpołudniowa.pdf

Rys.ZnrZ4_elewacjaZpółnocna.pdf

Rys.ZnrZ5_Zelewacja.pdf

RysZ.nrZ6_elewacja_wschód.pdf

StronaZtytułowa.pdf

Ostatnio zmieniany piątek, 08 grudzień 2017 15:02